Izjava o varstvu osebnih podatkov

 

Dijaški dom Tabor za namene izvajanja svoje dejavnosti obdeluje osebne podatke dijakov, študentov, staršev oziroma skrbnikov ter drugih uporabnikov naših storitev skladno z veljavno zakonodajo. Zavedamo se odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki in spoštujemo vašo zasebnost, zato smo za vas pripravili dodatna pojasnila, vezana na ključne vidike obdelave osebnih podatkov, ki smo jih povzeli v tej Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

 

1. Podatki o upravljavcu in pooblaščeni osebi za varstvo podatkov

Naziv upravljavca:  Dijaški dom Tabor

Naslov upravljavca: Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba pri upravljavcu: ravnateljica Saša Jerman Šterk

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: odvetnica Mojca Neudauer Meglič

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov: mojca.neudauer-meglic@siol.net

 

2. Zakaj obdelujemo osebne podatke in na kakšni podlagi?

Obdelava osebnih podatkov je dopustna, če je posameznik vanjo PRIVOLIL ali če je potrebna za IZVEDBO ali SKLENITEV POGODBE, za IZPOLNITEV ZAKONSKE OBVEZNOSTI, za ZAŠČITO ŽIVLJENJSKIH INTERESOV posameznika, če je v JAVNEM INTERESU ali v ZAKONITEM INTERESU UPRAVLJAVCA.

Glede na našo dejavnost veliko večino podatkov obdelujemo zato, ker nam tako nalaga zakon, in zaradi izvajanja pogodb o bivanju v dijaškem domu. V manjšem delu obdelujemo podatke na podlagi vaše privolitve (npr. za kontaktiranje preko e-pošte ali mobilnega telefona, za objavljanje fotografij ipd.) oziroma pridejo v skladu z zakonodajo v poštev ostale podlage za obdelavo podatkov.

 

3. Komu posredujemo osebne podatke?

Vaše osebne podatke skrbno varujemo in jih ne posredujemo tretjim osebam, razen kadar nam to nalaga veljavna zakonodaja. V kolikor se osebni podatki zaradi izvajanja naše dejavnosti posredujejo zunanjim obdelovalcem, skrbimo, da imamo z njimi sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi podatkov in da tudi obdelovalci spoštujejo veljavne standarde za varstvo podatkov.

 

4. Koliko časa hranimo osebne podatke?

Vaše podatke hranimo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se podatki zbrali in uporabljali. V kolikor smo podatke zbrali na podlagi privolitve, jih hranimo do preklica, razen če je že prej izpolnjen namen, za katerega so bili zbrani. Po izpolnitvi namena obdelave podatke izbrišemo oziroma uničimo, razen kadar gre za podatke, ki se po zakonu hranijo trajno oziroma so del arhivskega gradiva.

 

5. Katere so pravice posameznika v zvezi z varstvom osebnih podatkov?

V skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov imate posamezniki večji nadzor nad lastnimi osebnimi podatki. Zahtevate lahko seznanitev z lastnimi osebnimi podatki oziroma pod določenimi pogoji popravek, omejitev obdelave oziroma izbris svojih nezakonito obdelovanih podatkov (členi 15 do 18 Splošne uredbe). Splošna uredba nudi posamezniku pod določenimi pogoji tudi pravico do ugovora (člen 21 Splošne uredbe). V kolikor podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve, lahko privolitev kadarkoli prekličete, kar pa ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Pravice posameznika v vsakem konkretnem primeru so odvisne tudi od podlage za obdelavo osebnih podatkov.

varstvoOsPodatkov-tabela

V zvezi z uveljavljanjem vaših pravic nas lahko kontaktirate pisno po pošti na naslov dijaškega doma ali po elektronski pošti info@ddt.si.

Posameznik, ki meni, da se njegovi podatki obdelujejo nezakonito, lahko vloži pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu (Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: www.ip-rs.si).

 

6. Videonadzor

Videonadzor izvajamo na območju, ki zajema dostope do stavbe dijaškega doma in nekatere notranje prostore doma. S pomočjo videonadzora spremljamo vstope in izstope iz naših prostorov ter zagotavljamo varovanje posameznikov (stanovalcev, obiskovalcev in zaposlenih) in premoženja doma. Znotraj nekaterih delovnih prostorov se videonadzor izvaja, kjer je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja. Videonadzor nam bo v pomoč pri odkrivanju, obravnavi ali reševanju incidentov oziroma izrednih dogodkov, kaznivih dejanj, odškodninskih ali drugih zahtevkov. Videonadzorni sistem pooblaščeni osebi omogoča spremljanje dogajanja v živo, poleg tega pa se posnetki shranjujejo. Posnetke hranimo največ 1 leto od trenutka nastanka posnetka, pri nadzoru javnih površin pa največ 6 mesecev. Do osebnih podatkov lahko dostopajo samo pooblaščeni delavci dijaškega doma, v primeru incidentov pa lahko posnetke posredujemo zunanjim osebam, ki za to izkažejo ustrezno pravno podlago.

 

7. Snemanje in fotografiranje dogodkov

Za namene obveščanja javnosti o delu dijaškega doma se lahko dogodki v lastni organizaciji ali soorganizaciji doma delno ali v celoti snemajo oziroma fotografirajo. Tako pridobljeni osebni podatki se smejo obdelovati (vključno z njihovo objavo), kadar gre za dogodke, ki jih organizira dijaški dom v okviru svojih nalog, pristojnosti ali dejavnosti, če posameznik te obdelave ni prepovedal.

 

8. Razno

Na podlagi zbranih osebnih podatkov ne izvajamo profiliranja in avtomatiziranega odločanja ter podatkov ne posredujemo v tretje države.